POTASSIUM CHLOTATE

Thông tin sản phẩm Potassium Chlotate

 • Xuất xứ: Trung Quốc 
 • Công thức phân tử: KClO3
 • Nguyên tử cấu thành: 
 • Loại thành phần: Tinh thể màu trắng 
 • Trạng thái: Bột hoặc tinh thể trắng
 • Khối lượng phân tử: 122,5492 g/mol
 • Nhiệt độ nóng chảy: 356 °C
 • Điểm sôi: 400 °C
 • Tính tan: Tan trong nước, hòa tan trong glycerol
  tan ít trong aceton, amonia