PHỤ GIA KINOX-2500

Tên sản phẩm: Phụ gia KINOX-2500

Phụ gia chất bảo quản cho các sản phẩm khuẩn (Bismethiazole, Kusugamycin, Steptomycin,..)