PHỤ GIA KANOX-NS 1050

Tên sản phẩm: Phụ gia KANOX-NS 1050

Ứng dụng là phụ gia đặc biệt cho sản phẩm Niclosamide 700WP